Tổng hợp các loại hình thức bảo hiểm hiện nay

       Các Hình Thức Bảo  Hiểm :
۩ Trên thế giới hiện nay có rất nhiều hình thức bảo hiểm (bảo hiểm y tế , bảo hiểm thương mại,bảo hiểm xã hội  ,bảo hiểm thất nghiệp ).

        Bảo Hiểm Y tế:
۩ Là Bảo Hiểm Y Tế bao gồm phí hoàn trả (đã được bảo hiểm) do khách hàng đã sử dung thẻ bảo hiểm.
۩ Là loại bảo hiểm liên quan  tới việt chi trả cho các đối tượng bảo hiểm, những phi tổn do bệnh tật hay phẫu thuật.
      Bảo Hiểm Thương Mại:
۩ Hoạt động kinh doanh thương mại chịu sự chi phối của luật kinh doanh bảo hiểm.
۩ Phạm vi hoạt động kinh doanh thương mại rất rộng do các  đối tượng nó chi phối.
۩ Bảo hiểm thương mại không xâm nhập vào các hoạt động kinh tế.
      Bảo Hiểm Xã Hội :
۩ Bảo hiểm xã hội  là bảo đảm thay thế hoặt bù đắp một phần thu nhập của người lao động bị giam mức lương do bị ốm đau,tai nạn  lao động,hết tuổi lao động.
۩  Nhà nước còn khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội.
    Bảo Hiểm Thất Nghiệp:
۩   Người  thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp  khi đủ 12 tháng trở lên trong khoản thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp.
۩  Người thất nghiệp phải đăng ký với tổ chức thất nghiệp .
۩  Và chưa tìm được việt làm sau kể từ ngày đăng ký Bảo Hiểm Thất Nghiệp.
Bảo Hiểm Kinh Doanh:

۩ Là  các tổ chức bảo hiểm, nhằm mục đích thu lợi nhuận, trên cơ sở huy động nguồn tài chính, thông qua những khách hàng tham gia bảo hiểm
۩ Hoạt động kinh doanh là hướng tới những lợi nhuận,vừa mang tính chất bồi hoàn và không bồi hoàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *